Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραμματεία γραφείου Δημάρχου
23853 51010
Γραφείο Τύπου
23853 51011
Γραφείο Τύπου
23853 51017
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44628
Γραφείο Τύπου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ
Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
23853 51040
Γραμματεία γραφείου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
23853 51020
23853 51039
Τηλεομοιότυπο FAX
23853 51038
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
Γραφείο Αντιδημάρχων
23853 51025
23853 51030
23853 51033
23853 51035
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Διευθυντή
23853 51013
Γραμματεία Διεύθυνσης – Πρωτόκολλο
Τηλεομοιότυπο FAX γραμματείας Δ/νσης
23853 51019
23850 44052
Γραμματεία Επιτροπών (Οικονομική & Ποιότητα Ζωής)
23853 51024
Γραμματεία Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Φλώρινας
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
Τηλεομοιότυπο FAX
23853 51024
23853 51027
23853 51026
Δημοτολόγιο
23853 51015
23853 51021
23853 51051
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Φλώρινας
23853 51022
23853 51052
Τηλεομοιότυπο FAX
23853 51028
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Κάτω Κλεινών
23853 51403
23850 44780
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Μελίτης
23853 51248
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Περάσματος
23853 51503
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλεφωνικό Κέντρο
23850 44468
23850 44478
23850 44479
23850 44493
Γραφείο Διευθυντή
23850 44524
Τηλεομοιότυπο FAX Ταμείου
23850 44287
Τηλεομοιότυπο FAX Τμήματος Προϋπολογισμού
23850 44522
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραφείο Διευθυντή
Γραμματεία
23850 45790
Τηλεομοιότυπο FAX
Τμήμα Έργων Οδοποιίας
Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων χώρων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών, Υδραυλικών και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

Τμήμα Εκτέλεσης έργων, αυτεπιστασίας και συντήρησης δημοτικών και σχολικών κτιρίων
Αποθήκη – Βλάβες
23850 24637
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γραφείο Διευθυντή
23850 44515
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44515
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
23850 44520
Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
23850 44520
Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Τουρισμού
23850 44790
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γραφείο Διευθυντή
23850 22270
Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων – Ανακυκλώσιμων υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργειών
23850 22621
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 22681
Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
23850 44781
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44780
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας ( Γραφείο Πολιτικής Προστασίας )
23850 44917
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44915
Δ/ΝΣΗ ΚΕΠ
Κατάστημα 0477 (Δημοτική αγορά, Φλώρινα)
23850 44510
23850 44511
23850 44512
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44513
Κατάστημα 0320 (Πτολεμαίων 1, Φλώρινα)
23850 44636
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44634
Κατάστημα 0474 (Άνω Καλλινίκη)
23850 92800
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 92080
Κατάστημα 0126 (Πέρασμα)
23850 31202
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 31203
Κατάστημα 0307 (Μελίτη)
23850 39000
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 39001
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Γραφείο Διευθυντή
23850 44550
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 44560
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γραφείο Διευθυντή
23850 45535
Τηλεφωνικό Κέντρο
23850 46987
23850 46978
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 45965
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
23850 29646
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 29647
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Γραφείο Διευθυντή
23850 49212
Τμήμα γραμματείας και αρχείου
Γραμματεία – Πρωτόκολλο – Αντίγραφα
23850 49210
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 29213
Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών
Πολεοδομικές Εφαρμογές – Έλεγχος Τοπογραφικού
23850 49215
Τμήμα Έκδοσης Αδειών
Έλεγχος και έκδοση αδειών
23850 49214
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Αυθαίρετα – Υγρασίες – ΠΕΚ & Έλεγχος φορολογικών αδειών
23850 49216
Αυθαίρετα – Επικίνδυνα
23850 49217
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γραφείο Διευθυντή
23853 51267
Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
23853 51240
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Διαφάνειας
23850 44917
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γραφείο Διευθυντή
23853 45595
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 23302
Γραφείο Παιδικών Σταθμών
23850 26474
Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (Δ.Α.Κ)
23850 23584
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας
23850 44555
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φλώρινας
23850 24498
Δημοτική Βιβλιοθήκη
23850 24264
Βιβλιοθήκη Παλαίστρας
23850 41138
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Φλώρινας
23850 24081
Τηλεομοιότυπο FAX
23850 24083
Φιλοξενία Σκύλων
23850 22621
Δημοτική Φιλαρμονική
23850 44341
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
23850 24010