Δικηγορικές εταιρείες

Δικηγορική Εταιρεία Μήτκας Αρ.- Χριστοφίδου Αικ. – Ραρρής Κ.- Τζιτζίρογλου Λ. “ΙΣΗΓΟΡΙΑ” 
Μέλη: Μήτκας Αριστείδης, Χριστοφίδου Αικατερίνη, Ραρρή Κωνσταντίνο, Τζιτζίρογλου Λουκία

Εταιρεία Δικηγόρων “ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ” Καραντζίδης Β Τορλαχίδης Θ. 
Μέλη: Καραντζίδης Βασίλειος, Τορλαχίδης Θεόδωρος

Δικηγορική Εταιρεία Παρασκευάκης Γεώργιος – Γιούρου Ειρήνη 
Μέλη: Παρασκευάκης Γεώργιος, Γιούρου Ειρήνη